Od 1 Maja 2018 zamykamy nasz sklep www. Składane zamówienia nie będą realizowane.

Regulamin

Aby pobrać regulamin użyj prawego klawisza myszki i wybierz opcję zapisz lub zapisz jako. Klikając w link znajdujący się po prawej stronie. Albo poniżej w regulaminie.

Regulamin
I.INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.brambla.com (dalej także „Sklep”) jest Małgorzata Tomaszkiewicz-Ostrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Brambla Małgorzata Tomaszkiewicz-Ostrowska, wpisana na Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej także: „Brambla”).Dane
  adres: ul Obrońców Tobruku 31/53, 01-494 Warszawa,
  NIP: 954-22-86-799,
  Tel.: +48 668 16 36 47
  E-mail: brambla@brambla.com
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie (dalej także: „Produkty”), a także prawa i obowiązki Klientów Sklepu oraz prawa i obowiązki Brambla.
 3. Przed dokonaniem zakupu Produktu Klient zapoznaje się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży Produktów.
 4. Brambla posiada wszelkie prawa do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu. Nazwa Sklepu, jego koncepcja, szata graficzna, baza danych oraz oprogramowanie podlegają ochronie prawnej.
 5. Produkty dostarczane są  wyłącznie na terenie Polski. Sprzedaż Produktów możliwa jest tylko za pośrednictwem sieci Internet. Pod adresem podanym w punkcie I (1) powyżej nie znajduje się salon wystawienniczy.

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Brambla udostępnia platformę transakcyjną, w ramach której możliwe jest nabywanie Produktów.
 2. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Brambla, objęty jest zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym następujące wymagania techniczne :
  a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
  b) prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,
  c) włączoną obsługę Java Script oraz cookies,
  d) aktywny adres e-mail,
  e) aktywny numer telefonu.

III. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotówkach bez kosztów dostawy.
 2. Ceny Produktów w Sklepie nie podlegają negocjacjom.
 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży na raty.
 4. Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian. Dotyczy to również prowadzonych w Sklepie akcji promocyjnych.

IV. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

 1. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jednostki organizacyjne i osoby prawne(„Klienci”).
 2. Zamówienia mogą być składane przez Klientów 24h na dobę. Zamówienia są realizowane w dniach roboczych, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 17.00. Klient składa zamówienie na Produkt w Sklepie w następujący sposób::
  – wybiera Produkt poprzez kliknięcie na opcję: „Dodaj do koszyka”,
  – kontynuuje zakupy lub przechodzi do listy wybranych Produktów (opcja: „Koszyk”),
  – po sprawdzeniu zawartości Koszyka (opcja „Przejdź do kasy”) lub bezpośrednio po wybraniu Produktu (opcja „Zamówienie”), Klient może przejść do dalszego etapu składania zamówienia,
  – Klient wybiera opcję płatności i wskazuje dane do dostawy (imię i nazwisko lub nazwę, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP – jeśli posiada) oraz wybiera przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Klient zarejestrowany może się zalogować i jego dane generują się automatycznie, z możliwością zmian,
  – Klient dokonuje płatności.
 3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV (2) powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Brambla a Klientem, będącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Brambla a Klientem niebędącym konsumentem.
 6. Przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep Klient może wprowadzić korektę do zamówienia lub je wycofać. Sklep zwróci wówczas zapłaconą cenę Produktu, jeżeli dokonano płatności.
 7. Klient może za pośrednictwem poczty elektronicznej złożyć zamówienie na wyprodukowanie Produktu o indywidualnie określonych przez Klienta cechach.

V. ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarówno zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie, jak i Klienci, którzy składają jednorazowo zamówienia na Produkty.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. W ustawieniach swojego Konta Klient może sprawdzić historię swoich zamówień na Produkty, zmieniać swoje dane, hasło i inne szczegóły Konta.
 3. W celu założenia Konta Klient podaje swój adres e-mail, na który przysyłane jest hasło tymczasowe (można je następnie zmienić). Logowanie następuje poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła.
 4. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Brambla a Klientem, której przedmiotem jest prowadzenie Konta. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, a Klient może ją w każdym czasie wypowiedzieć poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres: brambla@brambla.com. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni od złożenia powyższego oświadczenia i po upływie tego terminu Brambla usunie Konto Klienta.
 5. Reklamacje dotyczące powyższej usługi mogą być składane na adres brambla@brambla.com. Brambla dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.

VI.FORMY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący dokonuje płatności bezpośrednio po dokonaniu zakupu  na rachunek bankowy Brambla, przy pomocy serwisu PayU lub PayPal. Dokonanie płatności za zamówiony Produkt jest warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Sklep nie realizuje zamówień płatnych przy odbiorze.
 3. Do każdego zakupu dołączana jest  faktura.

VII.DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów jest dokonywana przez wybranego przez Klienta przewoźnika pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Koszty wysyłki zostaną automatycznie anulowane jeśli kwota zakupów przekroczy 200 zł.
 3. Czas realizacji zamówienia, uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę, jest określany każdorazowo pod danym Produktem, nie przekracza jednak 30 dni.
 4. Brambla jest zobowiązana dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Brambla ponosi odpowiedzialność za wady Produktów według przepisów Kodeksu cywilnego.

VII.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia przed upływem owego terminu. Uprawnienie to nie przysługuje w  przypadku Produktów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta, o których mowa w punkcie IV (7) powyżej.
 2. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie,  jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Płatności dokonane przez konsumenta, w tym koszty dostarczenia Produktu do konsumenta, Brambla zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  (słownie czternastu dni) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Sklep może się wstrzymać ze zwrotem należności, o których mowa w punkcie (5) powyżej, do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania tutaj: formularz_odstapienia_od_umowy_clean

IX.REKLAMACJE

 1. Brambla odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 2. W przypadku reklamacji Produktu należy skontaktować się ze Sklepem mailowo pod adresem brambla@brambla.com.
 3. Brambla udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:
  (a) obniżenie ceny Produktu,
  (b) wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu
  (c)odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna
 5. Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, Klient powinien dostarczyć wadliwy Produkt na adres Brambla przy ul. Obrońców Tobruku 31/53, 01-494 Warszawa
 6. Wzór formularza reklamacji do pobrania tutaj: formularz_reklamacji

X.POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Brambla Małgorzata Tomaszkiewicz-Ostrowska. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest FBB Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7 lokal 6, Częstochowa, KRS:0000414281, NIP: 9492191021, REGON: 242888558.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem Zbiór danych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe Klientów zgromadzone w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe Klientów Sklepu będą przetwarzane przez administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, może uniemożliwić jego realizację. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. System informatyczny Sklepu używa plików cookies w celu identyfikacji Klienta oraz w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Klient może w każdym czasie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Brambla z plików cookies poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

XI.INNE INFORMACJE

 1. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.  Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. Klient może skorzystać  z bezpłatnej pomocy powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub dotowanych ze środków publicznych organizacji konsumenckich.

XII.ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.brambla.com.
 2. Brambla zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. O zmianie regulaminu Brambla poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu.  Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do umów sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umów sprzedaży.

XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Sklepu został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży Produktów zawartych  na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.